Bond van Nederlandse Predikanten

Beroepsvereniging en belangenbehartiger

De BNP is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen, en telt bijna 3000 leden. De Bond streeft ernaar dat de predikanten in Nederland hun ambtswerk optimaal kunnen doen, in gunstige kerkelijke, maatschappelijke en materiële omstandigheden. Om dit goed te kunnen doen nodigen wij predikanten, die nog geen lid zijn, van harte uit zich bij ons aan te sluiten.

Lid wordenContact opnemen

Bereikbaarheid Bond van Predikanten

             Het bureau van de BNP is telefonisch            (030 2716133) te bereiken 

           van maandag tot en met donderdag        tussen 9.00 en 13.00 uur. 

Ook per mail (bnp@predikanten.nl) is de BNP bereikbaar.

Nieuws

pastorie en pensioen: stand van zaken

In december hebben predikanten in de Protestantse Kerk Nederland een circulaire ontvangen over nieuwe regels rond pastorie en pensioen. Dit heeft veel vragen opgeroepen. Zeer kort gezegd betekenen de nieuwe regels: voor bestaande situaties verandert de woonbijdrage...

read more

Reacties op Pensioen, Pastorie en WOZ.

Op het nieuws over de aanpassingen van pensioenpremies en woonbijdragen voor pastoriebewoners is – terecht - volop gereageerd. De circulaire van het Bureau Predikanten PKN en de berichten op de website en de facebookpagina van de BNP hebben veel predikanten...

read more

Standpunt BNP inzake WOZ-waarde pastorie en pensioen

Waarom horen we pas nu over deze kwestie? Eind 2016 liet PFZW aan de Beheercommissie Centrale Kas Predikanten (BCKP) van de PKN weten dat de WOZ-waarde van de pastorie geldt als pensioengevend traktement. Scherper geformuleerd: wanneer de fiscale bijtelling voor...

read more

Belangenbehartiger

Gesprekspartner in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de diverse kerken.

Advisering

Individuele advisering en dienstverlening op rechtspositioneel, financieel en fiscaal gebied.

Activiteiten

Bevordering van solidariteit en collegialiteit door het bieden van ontmoetings- en discussiemogelijkheden.

Predikant en Samenleving

 

 

 

Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant.

Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden.

In dit nummer o.a.:

Werk in uitvoering
• De Voorzitter
• Boekbespreking: 'De ontmanteling van de dominee'
• Een nieuw gezicht op het bureau: Claartje Slootmans

• Boekbespreking: Als God de Vader niet meer veilig is

• Geloven wereldwijd: een impressie van het John Main Seminar in Brugge 
• Eredienst en Viering
• In de kringgemeente: De dominee als vroedvrouw
• 'Dominee de Heer' van Margreet de Heer

 

 

 

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

14 mei 2019
Predikantendag

13 november 2019
Emeritidag

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

15 + 3 =

Bond van Nederlandse Predikanten

Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
030 2 71 61 33