Over ons

de Bond van Nederlandse Predikanten
De Bond is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen, en telt bijna 3000 leden.
Lid wordenContact opnemen

Onze diensten

De Bond streeft ernaar dat de predikanten in Nederland hun ambtswerk optimaal kunnen doen, in gunstige kerkelijke, maatschappelijke en materiële omstandigheden. Om dit goed te kunnen doen nodigen wij predikanten die nog geen lid zijn van harte uit zich bij ons aan te sluiten.

De Bond staat open voor alle predikanten in Protestants Nederland.

Belangenbehartiger

Als belangenbehartiger houdt de Bond zich bezig met
– de materiële belangen van de predikanten als beroepsgroep en
– de individuele belangen van de leden.

Beroepsorganisatie

Als beroepsorganisatie bevordert hij
– collegialiteit en ontmoeting
– het gesprek over het werk van de predikant.

Beroepsvereniging

Voor alle predikanten die lid zijn van de BNP is de Bond de beroepsvereniging. Binnen de Bond wordt het gesprek gevoerd over inhoudelijke zaken die met het predikantschap samenhangen. Zo is het gesprek gevoerd over de gedragsregels voor predikanten en over de ontwikkelingen binnen het predikantschap zoals die onder meer binnen de Protestantse Kerk plaats vinden. De Bond organiseert de jaarlijkse Predikantendag in het voorjaar en in het najaar de Emeritidag. Voor actuele discussies worden soms regiodagen belegd.

Vakbond


De Bond is “vakbond” en staat voor de materiële belangen van haar leden. De Bond doet dit door het arbeidsvoorwaardenoverleg namens de predikanten te voeren met de Protestantse Kerk in Nederland. Omdat andere kerken veelal voor hun regelingen kijken naar de afspraken in de Protestantse Kerk is de betekenis van dit overleg breder dan alleen voor predikanten in de Protestantse Kerk.

De Bond ook betrokken bij het arbeidsvoorwaardenoverleg in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

Individuele steun

De Bond ondersteunt de leden bij vragen rond de rechtspositie. De mate van steun is afhankelijk van het lidmaatschap. Bij het volledige lidmaatschap is er uitgebreide ondersteuning, ook in de vorm van persoonlijke begeleiding bij conflicten met de kerkenraad en in kerkelijke procedures. Zo nodig treden de medewerkers van de Bond op als raadsman. Bij de andere lidmaatschappen is er wel de mogelijkheid om problemen door te spreken, maar treedt de Bond niet als vertegenwoordiger / raadsman op.

In kerkelijke procedures heeft de Bond in de regel voldoende kennis in huis om de leden bij te staan. Zo nodig doet de Bond daarbij een beroep op externe deskundigen.

Voor alle helderheid:
 Leden hebben geen recht op ondersteuning door een externe advocaat. Alleen wanneer de Bond dit nodig acht, komen kosten van een externe advocaat voor rekening van de Bond. Er zijn overigens niet zoveel advocaten met kennis van het kerkelijk recht. 
Uitgebreide ondersteuning is alleen mogelijk als de predikant volledig lid is bij het ontstaan (openbaar worden) van het conflict.

Steunfonds

Bij calamiteiten is er een Steunfonds voor leden van de BNP en hun gezinsleden. Aanvankelijk werd de steun bekostigd uit een deel van de contributie,
Tegenwoordig wordt deze gefinancierd uit diverse fondsen. De BNP zet ook het eerder door de PKN beheerde Fonds Individuele Hulpverlening voort, waarop predikanten, kerkelijk werkers en hun naasten een beroep kunnen doen. In deze steunverlening participeren onder meer de Stichting Aanpakken en de Stichting Steunfonds Predikantsgezinnen. De steun kan bestaan uit begeleiding, eenmalige financiële bijdragen en geldleningen.

 

Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW

De Bond is lid van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP). De BPP heeft – samen met anderen – het recht een voordracht te doen voor de Pensioenraad van PFZW. De Pensioenraad denkt mee en praat mee over het beleid van het Pensioenfonds. Vanuit het bestuur van de BNP heeft een lid zitting in het bestuur van de BPP.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

24 september 2024
Emeritidag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

15 november 2024
Afscheid directeur Sjaak Verwijs

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Verzamelgebouw Joseph Haydnlaan
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

11 + 1 =