De BNP

De Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen, en telt bijna 3000 leden. De Bond streeft ernaar dat de predikanten in Nederland hun ambtswerk optimaal kunnen doen, in gunstige kerkelijke, maatschappelijke en materiële omstandigheden.

De BNP is als belangenbehartiger gesprekspartner in het arbeidsvoorwaardenoverleg in diverse kerken. De bond is voor alle aangesloten predikanten de beroepsvereniging waarin de gesprekken worden gevoerd over inhoudelijke zaken die met het predikantschap samenhangen. Daarnaast levert de BNP dienstverlening en adviseert de individuele leden op rechtspositioneel, financieel en fiscaal gebied. Ze bevordert solidariteit en collegialiteit door het bieden van ontmoetings- en discussiemogelijkheden. De BNP wordt bestuurd door een landelijk bestuur van 10 personen met een dagelijks bestuur van 3 personen. Het bestuur heeft een aantal verantwoordelijkheden en taken gemandateerd aan de directeur. De directeur is meewerkend voorman van een team van 3 medewerkers, en coördineert en faciliteert de dienstverlening vanuit het bureau in Utrecht.

Ontwikkeling

De BNP is een vereniging die meebeweegt met kerk en maatschappij. Voor de periode van 2023 – 2027 heeft de BNP de volgende ambities gedefinieerd:

 • de vereniging sterker maken door het draagvlak te vergroten onder de achterban;
 • de positie als strategische partner in de collectieve belangenbehartiging verstevigen;
 • belangen van individuele leden behartigen;
 • verbeteren van de verenigingshuishouding;
 • een gewaarborgde positie voor predikanten in de PKN.

Deze ambities zijn vertaald in concrete projecten. Om deze projecten te kunnen uitvoeren is een goede organisatie van de vereniging nodig met een adequate ondersteuning vanuit het bureau. Het komende jaar zal in het teken staan van een vernieuwde huisvesting, een herijking van de inrichting van het bestuur en de statuten van de BNP, een doordenking van de inrichting van het bureau en de opvolging van de huidige directeur.

Wij zoeken

Wij zoeken voor de BNP een directeur die zich wil inzetten voor een sterke vereniging, met een stevige positie als DE strategische partner in de collectieve belangenbehartiging. Een directeur die de geschetste veranderingen op een proactieve wijze kan stimuleren en begeleiden en realiseren. Een stevige gesprekspartner met een goed gevoel voor governance, die in gezamenlijkheid met het bestuur beleidsbepalend is en aanjager voor de ambities. Een directeur die het bureau in lijn brengt met de veranderende kerkelijke en maatschappelijke situatie. Die de individuele belangen van de leden van de BNP enthousiast behartigt. De ideale kandidaat:

 • Is een stevige, authentieke gesprekspartner en belangenbehartiger, communicatief sterk;
 • Heeft een sterke affiniteit met de kerken, de positie van predikanten en met het kerkrecht, is bij voorkeur zelf predikant;
 • Is bestuurlijk sensitief en heeft een goed gevoel voor governance;
 • Kan participatief leiding geven aan professionals;
 • is in staat initiërend, stimulerend en verbindend op te treden om samen met het bestuur, ieder vanuit een eigen rol, beleid te maken en te verdiepen;
 • kan strategisch denken en adviseren, in verbinding met actuele vraagstukken en dilemma’s in kerk en maatschappij;

Benoemingsvoorwaarden

De functie wordt ingeschaald in schaal 13 van de AVR Kerkelijke medewerkers in de PKN. We streven naar invulling van deze vacature uiterlijk per 1 juni 2024.

Planning

 • Reactietermijn tot en met 10 februari
 • 1e gespreksronde met Pandion Leiderschap in Nijkerk op vrijdag 16 februari
 • 2e gespreksronde met BNP op 12 of 19 maart
 • 3e gesprek; verdiepend gesprek en arbeidsvoorwaarden

Een assessment en/of referentie-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Gerard Veldman (Pandion Leiderschap) neemt uw vragen graag aan en kan u meer over deze vacature vertellen. Neem contact met hem op via (06) 8307 84 70 of gveldman@pandionleiderschap.nl

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

21 mei 2024
Predikantendag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

5 november 2024
Emeritidag

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

14 + 6 =