De Bond als vereniging

De Bond is een vereniging, geleid door een bestuur. Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering. De Bond heeft een bureau dat onder leiding staat van een directeur.
Lid wordenContact

Ledenvergadering

De ledenvergadering komt ten minste één maal per jaar, voor 1 mei, bijeen. In de regel wordt deze vergadering gehouden, samen met de Predikantendag, op de tweede dinsdag na Pasen.

Zo nodig kan het bestuur extra ledenvergaderingen uitschrijven. Een extra vergadering wordt in ieder geval uitgeschreven als ten minste 25 leden hierom vragen.

Tijdens de ledenvergadering kan niet bij volmacht worden gestemd.

De ledenvergadering heeft een aantal belangrijke taken:

  • Verkiezing bestuursleden
    Voor elke vacature stelt het bestuur een kandidaat. Wanneer tien leden (voor een aan te geven datum) een kandidaat voor-stellen wordt deze ook kandidaat gesteld. Voorwaarde voor kandidaatstelling is dat betrokkene bereid is in het bestuur zitting te nemen. Wanneer er meer kandidaten voor een vacature zijn, vindt verkiezing plaats in de ledenvergadering. Wanneer er maar één kandidaat is, wordt deze verkozen verklaard. De ledenvergadering is bevoegd elk bestuurslid te schorsen of te ontslaan.
  • Financiën
    De penningmeester legt voor 1 mei rekening en verantwoording af aan de ledenvergadering. Het financieel jaarverslag wordt gecontroleerd door een registeraccountant. De ledenvergadering heeft als taak de begroting voor het lopende jaar vast te stellen.
  • Beleid van de vereniging
    Aan de jaarvergadering wordt een lijst met actiepunten ter goedkeuring voorgelegd. Ten minste tien leden hebben het recht wijzigingen in deze lijst voor te stellen. De aldus vastgestelde lijst vormt het programma van de Bond. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenvergadering voor al zijn handelen.

Bestuur

Het bestuur kiest een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Dit dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en onderhoudt het contact met het Bureau van de Bond.

Het bestuur heeft als taak (zoals het in de huishoudelijke regeling art. 10A omschreven staat):

a. de voorbereiding en leiding van de ledenvergadering en de uitvoering van haar besluiten

b. het beheer van de gelden en eigendommen van de Bond

c. de uitgave van het periodiek

d. het optreden in zaken, het arbeidsveld van de Bond betreffende

e. de algemene leiding van de Bond.

Uit andere artikelen van het huishoudelijk reglement kan daaraan worden toegevoegd

f. het vaststellen van de jaarrekening

g. het opstellen van de begroting

h. het stellen van kandidaten voor het bestuur

Het bestuur laat zich voor de uitvoering van haar taken bijstaan door het Bureau van de Bond, dat onder leiding staat van een directeur, benoemd door het bestuur.

De taakomschrijving van de directeur wordt door het bestuur vastgesteld. De directeur is adviseur van het bestuur.

Downloads

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. M. (Menne) Menninga

ds. M. (Menne) Menninga

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

9 oktober 2018
Voorlichtingsdag pensioenen, gebouw PGGM  Zeist

14 november 2018
Emeritidag, De Schakel Nijkerk

14 mei 2019
Predikantendag

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

13 + 5 =