Veel gestelde vragen

Vergoedingen

Protestantse Kerk in Nederland

(Incidentele) vergoedingen vallen onder de Uitvoeringsbepalingen en worden gepubliceerd op de website van de PKN, onder arbeidsvoorwaarden predikanten.

Vergoedingen per 1 juni 2018

 – Vergoeding voor het voorgaan in een dienst€ 127,–

– Vergoeding voor een pastoraal uur: € 31,85

– Vergoeding voor het voorgaan in een rouwdienst: het tarief wordt opgebouwd door de vergoeding voor een dienst (€ 127) vermeerderd met 4 x vergoeding voor een pastoraal uur
(€ 31,85): totaal € 254,40

Reiskosten per autokilometer: € 0,28

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Vergoedingen per 1 januari 2018

 – Preekbeurt€ 120,–

Consulent uurtarief:  € 35,–

– Uitvaart€ 420,–

Reiskosten per autokilometer: € 0,35

Remonstrantse Broederschap

Vergoedingen per 1 januari 2018

Viaticum (voorgaan in een dienst): € 124,–

Huisbezoek (pastoraat): half viaticum: € 62,–

Uitvaart: 3 x viaticum: € 372,–

Huwelijk: 5 x viaticum: € 620,–

Reiskosten: per auto-kilometer: € 0,30

Inkomen

Hoeveel ga ik verdienen?

Binnen de PKN geldt: het voltijdsinkomen bestaat uit een voor ieder gelijk basistraktement aangevuld met een bedrag per ‘periodiek’. Een beginnend predikant kan in bepaalde gevallen direct al een aantal periodieken krijgen. Zie hieronder.

Wie voor 1 juli bevestigd is, krijgt per 1 januari van het volgende jaar een (extra) periodiek, wie op of na 1 juli bevestigd is moet een jaar langer wachten op een nieuwe periodiek.

Een deeltijdpredikant krijgt het inkomen naar rato. Voor de precieze bedragen kunt u het rekenblad van de PKN gebruiken of kijken naar wat beschreven is in de Uitvoeringsbepalingen (doorscrollen onder Rechtspositie op de site van de PKN)

In de daar genoemde bedragen zitten ook vergoedingen voor werkkosten opgenomen.

De bedragen zijn bruto.

Hoeveel periodieken krijg ik?

Maximaal kunnen 20 periodieken worden opgebouwd. Beginnende (jonge) predikanten starten meestal met 0 periodieken. Afhankelijk van ervaring en het laatst verdiende salaris kunnen meer periodieken worden toegewezen. De Beleidscommissie Predikanten beslist hierover. Bij het Bureau Predikanten van het PLDC is een aanvraagformulier voor de toekenning van periodieken verkrijgbaar.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Het precieze bedrag hangt af van allerlei factoren: heeft u nog ander inkomen of heeft u veel aftrekposten enz.
Bij het traktement krijgt u ook vergoedingen voor werkkosten. Dit is inkomen, maar de kosten mogen als beroepskosten ook weer worden afgetrokken.
Als u in een pastorie woont moet u daar een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij optellen.

Meer informatie kunt u vinden in het jaarlijkse belastingnummer van Predikant en Samenleving (zie ook ons digitale archief van P en S). Het betreft het eerste nummer van een kalenderjaar.

Bouw ik pensioen op?

Er wordt bij het PensioenFonds voor Zorg en Welzijn (PFZW) pensioen opgebouwd. Dit gaat naar rato van het inkomen. Indien u zich aanmeldt op de website van het Pensioenfonds (bij ‘Mijn PFZW’) kunt u gebruik maken van de Pensioenplanner om inzicht te verkrijgen in de pensioenopbouw en de mogelijkheden van uw pensioen.

Wonen

Word ik geacht in de pastorie te wonen?

Binnen de PKN geldt: een gemeente hoort een pastorie als dienstwoning aan te bieden. Deze pastorie dient in redelijke staat van onderhoud te verkeren bij aanvaarding en moet zo ook door de predikant weer worden opgeleverd bij vertrek.
Een door de gemeente gehuurde woning kan ook als pastorie dienen. De gemeente is daarbij de huurder, de predikant betaalt de ‘bijdrage wonen’ voor deze aangewezen dienstwoning.

En als er geen pastorie is?

De eerste optie is dat de gemeente een woning huurt en beschikbaar stelt als pastorie.
De tweede mogelijkheid is zelf een woning te kopen. De Bond adviseert dit echter niet. Stel dat door welke omstandigheden dan ook de band tussen predikant en gemeente verbroken moet worden dan kan de eigen woning een probleem vormen, zo leert de ervaring. Hoe moeilijk ook, het advies luidt: huisvesting tijdig aan de orde stellen in het beroepingsproces en zorgen dat de zaak geregeld is voor dat er een beroep wordt uitgebracht. Lukt dat niet dan kan worden overwogen te bedanken voor het beroep.

Hoeveel betaal ik voor het wonen in de pastorie?

In de Uitvoeringsbepalingen (zie de website van de PKN bij Rechtspositie Predikanten) staat een bedrag aan ‘bijdrage wonen’, afhankelijk van het aantal periodieken. NB: dit bedrag is aftrekbaar bij de beroepskosten, noem het echter geen ‘huur’.

Wat moet ik weten over de werkruimte?

Normaal gesproken biedt de gemeente een werkruimte aan. Vaak is dit een gedeelte (een kamer) van de pastorie. De gemeente kan echter ook een aparte werkruimte aanbieden. Van belang is dan dat deze werkruimte afsluitbaar is en bedoeld voor het werk van de predikant. Er mag verwacht worden dat in de laatstgenoemde ruimte zich ook een internet-mogelijkheid bevindt.
Indien de gemeente geen werkruimte aanbiedt (in de pastorie of anderszins) kan de predikant ook zelf in een werkruimte voorzien. Hij/zij ontvangt hiervoor de ‘vergoeding gemis werkruimte’. Voor deze vergoeding komen ook predikanten in aanmerking die in een eigen woning zorgen voor een werkruimte.
Fiscaal gezien wordt een werkruimte pas als zodanig erkend indien er tenminste een aparte toegang is (niet de voordeur van de pastorie).

Pensioen

Voor geëmeriteerde collega's: partnerpensioen

Nabestaanden van predikanten die vóór 1 juli 2012 zijn geëmeriteerd hebben recht op het Nabestaandenpensioen zoals dat was vastgelegd bij het Pensioenfonds Predikanten PKN en (geïndexeerd) is overgedragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Voor werkende predikanten: partnerpensioen

Bij de overname van het Pensioenfonds Predikanten door PFZW is duidelijk gemaakt dat er ten aanzien van het Partnerpensioen (PP) een behoorlijke wijziging zou komen. Bij PFZW wordt een gedeelte PP opgebouwd én een gedeelte op risicobasis verzekerd. Dat betekent dat indien een predikant vóór emeritering overlijdt een verzekering in werking treedt die zorgt voor een aanvulling op het opgebouwde deel van het Partnerpensioen.
Kort voor emeritering zal aan predikanten worden gevraagd of zij het NabestaandenPensioen van hun partner wensen te verhogen. Is dit de bedoeling (vooral als de partner zelf weinig of geen pensioen heeft opgebouwd) dan zal een gedeelte van het Ouderdomspensioen (OP) worden gebruikt om dit te kunnen realiseren. Gedurende het leven ontvangt de predikant dan wat minder Ouderdomspensioen, na het overlijden ontvangt de partner meer Nabestaandenpensioen.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

14 mei 2019
Predikantendag

13 november 2019
Emeritidag

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

7 + 11 =