Veel gestelde vragen

Vergoedingen

Protestantse Kerk in Nederland

(Incidentele) vergoedingen vallen onder de Uitvoeringsbepalingen en worden gepubliceerd op de website van de PKN, onder arbeidsvoorwaarden predikanten.

Vergoedingen per 1 januari 2024

– Vergoeding voor het voorgaan in een dienst€ 148,–

– Vergoeding voor catechese per uur € 55,62

– Vergoeding voor overige incidentele hulpdiensten per uur € 37,08 

– Vergoeding voor het voorgaan in een rouw- of trouwdienst€ 296,- . Wanneer meer dan 8 uur aan een rouw- of trouwdienst besteed wordt, kunnen deze extra uren gedeclareerd worden bij de kerkenraad (€ 37,08 per uur).  Het is verstandig om hierover te voren te overleggen met de kerkenraad.

Reiskosten per autokilometer: € 0,24

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Vergoedingen per 1 januari 2024

 – Preekbeurt€ 148,–

Consulent uurtarief:  € 35,–

– Uitvaart€ 420,–

Reiskosten per autokilometer: € 0,35

Remonstrantse Broederschap

Vergoedingen per 1 april 2023

Viaticum (voorgaan in een dienst): € 148,–

Huisbezoek (pastoraat): half viaticum: € 74,00

Uitvaart: 3 x viaticum: € 444,–

Huwelijk: 5 x viaticum: € 740,–

Reiskosten: per auto-kilometer: € 0,30

Inkomen

Hoeveel ga ik verdienen?

Binnen de PKN geldt: het voltijdsinkomen bestaat uit een voor ieder gelijk basistraktement aangevuld met een bedrag per ‘periodiek’. Een beginnend predikant kan in bepaalde gevallen direct al een aantal periodieken krijgen. Zie hieronder.

Wie voor 1 juli bevestigd is, krijgt per 1 januari van het volgende jaar een (extra) periodiek, wie op of na 1 juli bevestigd is moet een jaar langer wachten op een nieuwe periodiek.

Een deeltijdpredikant krijgt het inkomen naar rato. Voor de precieze bedragen kunt u het rekenblad van de PKN gebruiken of kijken naar wat beschreven is in de Uitvoeringsbepalingen (te vinden onder thema’s > Vacatures, arbeidsvoorwaarden, permanente educatie > Arbeidsvoorwaarden predikanten op de website van de PKN).

In de daar genoemde bedragen zitten ook vergoedingen voor werkkosten opgenomen.

De bedragen zijn bruto.

Hoeveel periodieken krijg ik?

Maximaal kunnen 20 periodieken worden opgebouwd. Beginnende (jonge) predikanten starten meestal met 0 periodieken. Afhankelijk van ervaring en het laatst verdiende salaris kunnen meer periodieken worden toegewezen. De Beleidscommissie Predikanten beslist hierover. Bij het Bureau Predikanten van het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht is een aanvraagformulier voor de toekenning van periodieken verkrijgbaar.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Het precieze bedrag hangt af van allerlei factoren: heeft u nog ander inkomen, heeft u veel aftrekposten, enz. enz.
Bij het traktement krijgt u ook vergoedingen voor werkkosten. Dit is inkomen, maar de kosten mogen als beroepskosten ook weer worden afgetrokken.
Als u in een pastorie woont moet u daar een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij optellen.

Meer informatie kunt u vinden in het jaarlijkse belastingnummer van Predikant en Samenleving. Dit artikel is te vinden op het alleen-voor-leden gedeelte van deze website. 

Bouw ik pensioen op?

Er wordt bij het PensioenFonds voor Zorg en Welzijn (PFZW) pensioen opgebouwd. Dit gaat naar rato van het inkomen. Indien u zich aanmeldt op de website van het Pensioenfonds (bij ‘Mijn PFZW’) kunt u gebruik maken van de Pensioenplanner om inzicht te verkrijgen in de pensioenopbouw en de mogelijkheden van uw pensioen.

Wonen

Word ik geacht in de pastorie te wonen?

Binnen de PKN geldt: een gemeente hoort een pastorie als dienstwoning aan te bieden. Deze pastorie dient in redelijke staat van onderhoud te verkeren bij aanvaarding en moet zo ook door de predikant weer worden opgeleverd bij vertrek.
Een door de gemeente gehuurde woning kan ook als pastorie dienen. De gemeente is daarbij de huurder, de predikant betaalt de ‘bijdrage wonen’ voor deze aangewezen dienstwoning.

En als er geen pastorie is?

De eerste optie is dat de gemeente een woning huurt en beschikbaar stelt als pastorie.
De tweede mogelijkheid is zelf een woning in de gemeente te kopen. De BNP adviseert dit echter niet. Stel dat door welke omstandigheden dan ook de band tussen predikant en gemeente verbroken moet worden dan kan de eigen woning een probleem vormen, zo leert de ervaring. Hoe moeilijk ook, het advies luidt: huisvesting tijdig aan de orde stellen in het beroepingsproces en zorgen dat de zaak geregeld is voor dat er een beroep wordt uitgebracht. Lukt dat niet dan kan worden overwogen te bedanken voor het beroep.

Hoeveel betaal ik voor het wonen in de pastorie?

Vanaf 1 januari 2019 bestaan er nieuwe regels voor de woonbijdrage. Voor predikanten die op die datum reeds in een pastorie woonden, is de woonbijdrage een percentage van het traktement. Voor predikanten die een beroep aanvaarden in een gemeente waarvan de solvabiliteitsverklaring afgegeven is op of na 1 januari 2019 is de woonbijdrage WOZ afhankelijk (in 2024 1,20 % van de WOZ-waarde van 2022, met een minimum van € 717,50 per maand, en een maximum afhankelijk van het traktement. 

N.B. naast deze woonbijdrage zijn er fiscale gevolgen voor het bewonen van een ambtswoning. 

N.B.2 predikanten betalen een bijdrage voor de ambtswoning, géén huur

Wat moet ik weten over de werkruimte?

Normaal gesproken biedt de gemeente een werkruimte aan. Vaak is dit een gedeelte (een kamer) van de pastorie. De gemeente kan echter ook een aparte werkruimte aanbieden. Van belang is dan dat deze werkruimte afsluitbaar is en bedoeld voor het werk van de predikant. Er mag verwacht worden dat in de laatstgenoemde ruimte zich ook een internet-mogelijkheid bevindt.
Indien de gemeente geen werkruimte aanbiedt (in de pastorie of anderszins) kan de predikant ook zelf in een werkruimte voorzien. Hij/zij ontvangt hiervoor de ‘vergoeding gemis werkruimte’. Voor deze vergoeding komen ook predikanten in aanmerking die in een eigen woning zorgen voor een werkruimte.
Fiscaal gezien wordt een werkruimte pas als zodanig erkend indien er tenminste een aparte toegang is (niet de voordeur van de pastorie).

Zwanger

Inkomen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Elke kerk heeft zijn eigen regelingen. Hieronder wordt ingegaan op de regeling binnen de PKN. Een zwangere predikant is nl. binnen de PKN verplicht om bij het UWV een zogenaamde Zwanger en Zelfstandig Uitkering (ZeZ) aan te vragen. Hierdoor bestaat het inkomen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof uit twee componenten. De eerste component is het traktement dat de predikant van de kerk ontvangt. De tweede is een uitkering van het UWV, de ZeZ.

 

Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof betaalt de kerk het gehele traktement. Zoals altijd wordt het traktement BRUTO uitgekeerd. Tegelijk ontvangt de predikante de ZeZ-uitkering van het UWV (NETTO). Deze uitkering betaalt de predikante BRUTO aan de gemeente. Voor dit geld kan de gemeente voor een beperkt aantal uur een vervang(st)er regelen.

Zie ook ‘Heb ik recht op een ZeZ uitkering?’, ‘Hoe vraag ik een ZeZ uitkering aan?’ en ‘hoe zit het fiscaal?’ 

Heb ik recht op een ZeZ-uitkering?

De ZeZ- uitkering is een uitkering van de rijksoverheid (het UWV). Deze is (onder andere) bestemd voor zelfstandige beroepsbeoefenaars (zoals freelancers, artiesten, huisartsen en alfahulpen). Ook predikanten hebben hiermee recht op een ZeZ uitkering.

Hoe vraag ik een ZeZ uitkering aan?

Een ZeZ uitkering wordt aangevraagd bij het UWV. Dit kan digitaal, maar beter is het om een papieren formulier op te vragen bij het UWV [voor contactgegevens zie www.uwv.nl]. Bij de betaalwijze (vraag 3) vult u uw eigen rekeningnummer in. Bij vraag 4 (werk en inkomen) kruist u het vakje ‘alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp aan.’ Bij vraag 9 (opmerkingen) vult u in dat u als predikant fiscaal gezien ‘inkomsten uit overig werk’ heeft.

Hoe zit het fiscaal?

Wanneer de predikant naast het traktement een ZeZ-uitkering ontvangt, zijn er voor de inkomstenbelasting twee vormen van inkomsten:

  • het traktement van de kerk als ‘inkomsten uit overig werk.’
  • de ZeZ-uitkering van het UWV als ‘loon en andere inkomsten.’

In de aangifte wordt bij inkomsten uit overig werk aan de inkomsten kant het ontvangen traktement opgegeven. Bij de aftrekposten wordt het BRUTO bedrag van de ZeZ uitkering (dat betaald is aan de gemeente) opgegeven als ‘verplichte afdracht ZeZ’.

Bij loon en andere inkomsten zijn in de aangifte waarschijnlijk de gegevens van de ZeZ al opgenomen. Zo niet, dan vult u hier de bedragen in. Hiervoor kunt u de loonstrook/jaaropgave van het UWV raadplegen.

Door de aftrekpost bij de inkomsten uit overig werk wordt voorkomen dat er dubbel belasting wordt betaald. De ZeZ uitkering komt dus twee maal voor in de aangifte: een maal als aftrekpost, een maal als loon. 

Pensioen

Voor collega's, geëmeriteerd voor 2012: partnerpensioen

Nabestaanden van predikanten die vóór 1 juli 2012 zijn geëmeriteerd hebben recht op het Nabestaandenpensioen zoals dat was vastgelegd bij het Pensioenfonds Predikanten PKN en (geïndexeerd) is overgedragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Voor predikanten, geëmeriteerd na 2012: partnerpensioen

Bij de overname van het Pensioenfonds Predikanten door PFZW is duidelijk gemaakt dat er ten aanzien van het Partnerpensioen (PP) een behoorlijke wijziging zou komen. Bij PFZW wordt een gedeelte PP opgebouwd én een gedeelte op risicobasis verzekerd. Dat betekent dat indien een predikant vóór emeritering overlijdt een verzekering in werking treedt die zorgt voor een aanvulling op het opgebouwde deel van het Partnerpensioen.
Kort voor emeritering zal aan predikanten worden gevraagd of zij het NabestaandenPensioen van hun partner wensen te verhogen. Is dit de bedoeling (vooral als de partner zelf weinig of geen pensioen heeft opgebouwd) dan zal een gedeelte van het Ouderdomspensioen (OP) worden gebruikt om dit te kunnen realiseren. Gedurende het leven ontvangt de predikant dan wat minder Ouderdomspensioen, na het overlijden ontvangt de partner meer Nabestaandenpensioen.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

24 september 2024
Emeritidag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

15 november 2024
Afscheid directeur Sjaak Verwijs

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Verzamelgebouw Joseph Haydnlaan
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

15 + 13 =