In de Protestantse Kerk komt er een differentiatie in het ambt van dienaar des Woords: hbo – en academisch geschoolden. Na de synodale behandeling van de ambtstheologie en het veldonderzoek in 2021/2022 raakt straks op de synode van 21/22 april de besluitvorming in een beslissende fase. Een ‘werkgroep profielen’ kreeg opdracht om verschillende beroepsprofielen voor werkers in de kerk te ontwikkelen. Een conceptrapport is van commentaar voorzien door ‘meelezers’ waaronder de BNP. Op zaterdag 11 februari is de synode hierover bijgepraat. In de feedback klonk naast waardering voor verbetering in de positie van kerkelijk werkers kritiek, zo vertelde projectleider Jeroen Venus.

De urgentie van de nieuwe profielen zou scherper moeten worden verwoord. Een ander verbeterpunt is de vraag naar explicitering van in het rapport gemaakte keuzes. Maar vooral zouden de profielen beter moeten: het profiel van de huidige en toekomstige academisch gevormde predikant wordt door velen ervaren als hoog verheven, en onvoldoende toegankelijk en herkenbaar. Onder tijdsdruk is de werkgroep bezig de feedback te verwerken.

De BNP volgt dit ambtstraject vanaf het begin op de voet. We zoeken het gesprek met kerkelijke gremia en betrokken partijen. We organiseerden een reeks ledenraadplegingen (online) en een ledenenquête: in het februarinummer van P&S staat een samenvatting van de resultaten. De volgende ledenraadpleging online is op donderdag 13 april, om 9.15 uur en om 12.30 uur.