Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van de Bond staat open voor predikanten en voorgangers van de protestantse kerken in Nederland en voor studenten die zich voorbereiden op het ambt. Ook partners van overleden predikanten kunnen lid zijn van de Bond.
Contact opnemen

Lidmaatschap

De BNP kent verschillende vormen van lidmaatschap. Meer informatie vindt u hieronder. Lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Wie in de loop van het kalenderjaar lid wordt, betaalt het eerste jaar naar rato van het aantal maanden lidmaatschap. Opzeggen kan alleen per 1 januari en dient te geschieden voor 1 december.

Welk lidmaatschap bij u past, is afhankelijk van uw aanstelling. Bent u gemeentepredikant, dan wordt u volledig lid (ook als u in deeltijd werkt). Bent u geen gemeentepredikant, maar werkt u bij voorbeeld in een instelling, dan kunt u beperkt lid worden. Bent u emeritus of student, dan kunt u respectievelijk emerituslid of studentlid worden. 

Volledig lidmaatschap

Leden met volledig lidmaatschap kunnen een beroep doen op het Bureau om ondersteuning en begeleiding als er vragen of problemen zijn rond het functioneren als predikant. In voorkomende gevallen zal de Bond hiervoor ook externe juridische hulp inschakelen. Voor wie zich als nieuw lid aanmeldt en dringend behoefte heeft aan advies en begeleiding geldt een aparte regeling.
Predikanten die (deels) als gemeentepredikant werkzaam zijn kunnen alleen volledig lid worden.

De contributie 2023 is € 187,00 per kalenderjaar (bij automatische incasso:
€ 184,00 ).
Maandbetaling is mogelijk, uitsluitend bij automatische incasso: € 15,60 per maand.

Beperkt lidmaatschap

Leden met beperkt lidmaatschap kunnen een beroep doen op informatie en op de persoon toegesneden adviezen. Er is geen begeleiding bij conflicten en geen juridische ondersteuning.
Het beperkt lidmaatschap is alleen mogelijk voor degenen die niet als gemeentepredikant werkzaam zijn.  Dit lidmaatschap staat hiermee niet open voor gemeentepredikanten (ook niet voor hen die in deeltijd werken). 

De contributie 2023 is € 91,50 per kalenderjaar (bij automatische incasso:
€ 88,50). Maandbetaling is niet mogelijk.

Emeritus-lidmaatschap

Emeriti hebben dezelfde rechten als bij volledig lidmaatschap.

Alleen degenen die volledig met emeritaat zijn, komen voor dit lidmaatschap in aanmerking.

Peildatum is 1 januari. Als u b.v. in mei met emeritaat gaat, gaat het emerituslidmaatschap in op 1 januari van het volgende jaar. Emeritaat dient u zelf door te geven aan de BNP (de BNP krijgt deze gegevens niet van de kerken).

De contributie 2023 is € 60,00 per kalenderjaar (bij automatische incasso:
€ 57,00).
Maandbetaling is mogelijk, uitsluitend bij automatische incasso: € 5,05 per maand.

Studentlidmaatschap

Deze leden hebben gratis toegang tot de bijeenkomsten van de Bond (predikantendag, conferenties enz.)
Het studentlidmaatschap is alleen mogelijk tijdens de studie ter voorbereiding op het predikantschap. Na het colloquium is alleen beperkt of volledig lidmaatschap mogelijk.

De contributie 2023 is € 36,00 per kalenderjaar (bij automatische incasso:
€ 33,00).
Maandbetaling is niet mogelijk.

In Between

Leden van de vereniging van interim-predikanten ‘In Between’ zijn automatisch volledig of beperkt lid van de Bond van Nederlandse Predikanten. Zij zijn als volledig lid gespecialiseerd gemeente-predikant en kunnen daarom ook een beroep doen op advies en bijstand en (zo nodig) juridische ondersteuning. De contributie 2023 is € 244,00 per kalenderjaar. Dit bedrag is samengesteld uit de contributie voor het volledige lidmaatschap (€ 184,00) vermeerderd met de verenigingsbijdrage voor In Between (€ 60,00). Een beperkt lid betaalt € 87,50 + € 60,00 = € 147,50. De contributie wordt per automatische incasso geïnd.

De contributie 2023 is € 244,00 per kalenderjaar (volledig) of € 147,50 (beperkt).
Maandbetaling is niet mogelijk.

Betaling

Maandbetalingen worden (vooraf) rond de 28e van de maand geïncasseerd. Jaarbetalingen worden rond 25 februari geïncasseerd. Als u ons niet heeft gemachtigd tot incasso, dient de betaling eind januari binnen te zijn. U ontvangt hiertoe begin januari een rekening (als u e-mail heeft: per e-mail).

Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar. Wie in de loop van het jaar lid wordt, betaalt in het eerste jaar een contributie naar rato. Op 1 december wordt het lidmaatschap (als er niet is opgezegd) automatisch met een jaar verlengd.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan schriftelijk (e-mail, brief) worden beëindigd vóór 1 december van het lopende jaar.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

6 juni 2023
Algemene Ledenvergadering (digitaal)

10 oktober 2023
Pensioenvoorlichting

7 november 2023
Emeritidag

21 mei 2024
Predikantendag

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

5 + 10 =