Ledenraapleging n.a.v. discussies in de PKN over het ambt

In juni besloot de synode van de Protestantse Kerk tot differentiatie in het ambt van Dienaar des Woords. Naast de predikant komt er de nieuwe functie van pastor. Maar wie is de pastor en wat onderscheidt hem of haar van de predikant? En wat betekent dit voor de predikant? De synode heeft in september besloten een aantal werkgroepen in het leven te roepen die nader onderzoek doen en proberen nadere lijnen uit te zetten.

Als eersten gaan de werkgroep vervolg ambtsvisie, de werkgroep onderzoek en de werkgroep beroepsprofielen van start. Op de synode van 11 en 12 november informeert het moderamen de generale synode over de voortgang.

De BNP volgt de ontwikkelingen rond pastor en predikant op de voet. Enerzijds wil de BNP de leden op de hoogte houden van voor hen belangrijke ontwikkelingen, anderzijds is het nodig de leden te horen om als BNP naar buiten te kunnen treden.

Daarom is er op dinsdag 2 november een digitale ontmoeting voor leden van de BNP (10.00-11.30 uur).

Centrale vraag voor de BNP is hoe de positie en rechten van predikanten geborgd zijn in de plannen. Ook het toekomstperspectief – is er ruimte voor predikanten in de kerk van de toekomst? – heeft de aandacht.

Opgave kan tot 28 oktober via www.predikanten.nl.