In december hebben predikanten in de Protestantse Kerk Nederland een circulaire ontvangen over nieuwe regels rond pastorie en pensioen. Dit heeft veel vragen opgeroepen. Zeer kort gezegd betekenen de nieuwe regels:

  • voor bestaande situaties verandert de woonbijdrage tot eind 2023 niet (d.i. zij is traktement-afhankelijk),
  • wie verhuist naar een pastorie op basis van een vanaf 1 januari 2019 verstrekte solvabiliteitsverklaring gaat een WOZ-afhankelijke woonbijdrage betalen,
  • vanaf 1 januari 2024 betaalt iedere bewoner van een pastorie de WOZ-afhankelijke woonbijdrage,
  • bewoners van een duurdere pastorie betalen vanaf 1 januari 2019 meer pensioenpremie en bouwen daarmee een hoger pensioen op.

Tegen de invoering van een WOZ-afhankelijke woonbijdrage is vooral door bewoners van een duurdere pastorie bezwaar gemaakt. Voor hen betekent het een verlies aan inkomen, dat ingrijpend kan zijn. Het zou de mobiliteit en solidariteit onder predikanten schaden. De presentatie van de wijzigingen kwam als een onaangename verrassing.

De besluiten rond traktementen worden in de PKN genomen in het Georganiseerd Overleg Predikanten (GOP). Hierin is ook de BNP vertegenwoordigd. De bond draagt daarom mede verantwoordelijkheid voor de genomen besluiten. De gevolgen van de nieuwe regeling worden echter nu pas goed duidelijk. Het bestuur van de BNP en de delegatie namens de predikanten nemen de bezwaren dan ook serieus. Intussen werkt het GOP aan een bijstelling van de regeling om te voorkomen dat een groep predikanten onevenredig getroffen wordt. Voor de BNP is solidariteit onder predikanten een groot goed. De Kleine Synode vroeg bovendien in november 2018 om een analyse en rapportage op de volgende synode van 22 maart a.s..  De inzet van de BNP in het GOP is dat er een ondergrens en een bovengrens komt. Zo kan het inkomensverlies bij de duurdere pastorie beperkt blijven. Daarnaast kunnen compenserende maatregelen soelaas bieden. We streven naar een aangepaste regeling binnen enkele maanden. De uitkomst van het overleg is echter onzeker.

Via de website zal de BNP haar leden op de hoogte houden.