De generale synode van de Protestantse Kerk besloot op 12 juni ruimte te geven aan een ‘pastor’ die naast de huidige predikant ook voluit dienaar van het Woord is. Ter inleiding op de bespreking van en besluitvorming over het rapport van de werkgroep ambtsvisie stelt de scriba dat er draagvlak is voor de ambtsvisie maar zorg over de uitwerking. Dat leest hij ook in de open brief van de BNP, met de harde afwijzing van het voorstel van het moderamen om de besluitvorming te faseren. Het is intussen volgens het moderamen een urgente zaak: er zijn naar schatting 65 kerkelijk werkers met volledige bevoegdheden, en ongeveer 85 met enkel preekbevoegdheid: afgerond 150 in totaal, terwijl 165 gemeenten geen predikant meer kunnen betalen. De afgelopen acht jaar nam dit aantal met 40% toe.

In de eerste gespreksronde signaleert de synode de urgentie van deze situatie, naast onrecht en onwetendheid bij de rechtspositie van kerkelijk werkers, nood bij kleine gemeenten en gebrek aan samenwerking. Werkgroepvoorzitter Koffeman licht de ambtsvisie van het rapport toe, en benadrukt dat daaruit verschillende praktijken kunnen volgen.
In een tweede ronde spreken synodeleden waardering en reserves uit bij de ambtsvisie op het geordineerde ambt. Het college voor de kerkorde vindt deze ambtsvisie hiërarchisch, in strijd met de Romeinse artikelen van de kerkorde, en een stap naar een episcopale kerkinrichting met een ongewenst gezagselement. Koffeman stelt hiertegenover dat het bij dit gezag niet om een hiërarchie gaat maar om het gezag van het Woord, conform ons presbyteriaal-synodale stelsel van kerkinrichting.

Dan presenteert scriba De Reuver het (inmiddels derde) besluitvoorstel van het moderamen. Het is een beknopte en open versie over ‘differentiatie binnen het predikantschap’ waarbij de ‘pastor’ niet met zoveel woorden is genoemd. Niets over de opleiding, de taken en bevoegdheden en het profiel van de pastor, of over de werkrelatie en getalsverhouding tussen predikanten en pastors.

Volgens het besluitvoorstel dient er bij een pastor ‘enigerlei vorm van samenwerking’ te zijn met gemeenten en predikanten. Het moderamen weigert het woord enigerlei te schrappen. Wel zou het de bedoeling zijn dat er geen pastor zal zijn los van een predikant en geen gemeente los van een predikant. Maar dat staat niet in het besluitvoorstel.
Wat de BNP niet wil gebeurt: de synode geeft de pastor ruimte zonder daarbij enkele piketpaaltjes te slaan. De synode verzet een baken, en brengt de overige bakens naar de werkplaats/werkgroep om alternatieven daarvoor te bedenken. Wel komt er een brochure ambtstheologie die de ambtsvisie toelicht en verder ingaat op Missio Dei en charismata.
Synodeleden zeggen een derde ronde over het profiel van de pastor te hebben gemist, en vragen schorsing om zich te beraden: is aan de vragen en bezwaren tegemoetgekomen? Uiteindelijk stemt de synode unaniem voor.

De synode schrijft op 12 juni 2021 geschiedenis (1) door instemming met de ambtsvisie op het geordineerde ambt die aansluit bij de oecumenische consensus en (2) door het vereiste van een academische opleiding voor de predikant los te laten.

In de besloten ochtendzitting werd scriba De Reuver herkozen voor een nieuwe periode van vijf jaar.