Maandag heeft het kabinet de maatregelen in verband met het Corona-virus verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat enerzijds samenkomsten verboden zijn, maar dat anderzijds er wel andere mogelijkheden zijn.  De maatregelen hebben grote gevolgen voor het werk van predikanten en voorgangers.

De BNP adviseert predikanten en voorgangers de voorschriften van de Rijksoverheid te volgen. Hoewel alle samenkomsten zijn verboden, is er een uitzondering voor o.a. ‘religieuze samenkomsten,’ mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwezig, de nodige hygiëne maatregelen in acht worden genomen én de aanwezigen ten allen tijde 1,5 m. afstand houden tot elkaar. Tegelijk hebben verschillende religieuze organisaties zich verenigd in een dringende oproep aan hun achterban om

(1) ‘de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken’ en (2) ‘de diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen.’

Zie verder het communiqué dat uitgegaan is van de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Hindoeraad, te raadplegen via rijksoverheid.nl of de website van het cio).

Op de websites van verschillende kerken is veel informatie te vinden. De PKN adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen én daarbij alleen samen te komen ‘met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn’ (zie deze site). De HHK adviseert ‘zeer dringend om de dienst in een zo klein mogelijke setting te laten plaatsvinden: predikant, ouderling, diaken, organist, koster/technisch medewerker’ (zie de site van de HHK)

De maatregelen hebben niet alleen gevolgen voor de kerkdienst, maar ook voor het pastoraat. Goede informatie is te vinden op de website van de PKN en op www.pastoraatencorona.nl. Deze laatste site is een initiatief van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en Tilburg School of Catholic Theology en is in overleg met een groep van medici, theologen, pastorale professionals en iemand uit de uitvaartbranche opgesteld.

Wat betreft de BNP: wij zijn voor vragen net als altijd telefonisch (030 2716133) en per mail (bnp@predikanten.nl) bereikbaar. Bij afspraken wordt gekeken naar de noodzaak.